Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša
Odaberi jezik

Pitanja o Hrvatskom nacionalnom portalu ROO

1. Što je Hrvatski nacionalni portal ROO?

2. Čemu služi Hrvatski nacionalni portal ROO?

3. Koje su organizacijske jedinice u Hrvatskom nacionalnom portalu ROO?

4. Koje organizacijske jedinice su prikazane na karti Hrvatskog nacionalna portala ROO?


1. Što je Hrvatski nacionalni portal ROO?

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN MU 4/2008. Portal je objavljen u prosincu 2012. godine te je u veljači 2013. godine, od strane Sekretarijata Aarhuške konvencije, uvršten na PRTR.net - globalni portal o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari diljem svijeta. Izvor podataka za Portal je baza Registar onečišćavanja okoliša (ROO) u koju se podaci prikupljaju temeljem Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša, NN 35/08. Svrha i cilj Portala jest osigurati pristup informacijama o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari i otpada kako bi se javnosti omogućilo sudjelovanje u donošenju odluka po pitanju okoliša te na taj način doprinijelo smanjenju onečišćenja zraka, vode, mora i tla.

2. Čemu služi Hrvatski nacionalni portal ROO?

Portal svakom građaninu omogućuje pristup informacijama o ispuštanju i prijenosu onečišćujućih tvari i otpada iz industrije u njegovoj blizini, a iste je moguće uspoređivati s drugim gradovima i županijama Republike Hrvatske.

Pregled podataka putem Portala pruža uvid u okolišno stanje i trendove u Republici Hrvatskoj te potiče aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Portal također daje priliku industriji da putem objavljenih podataka pokažu javnosti da provode sustave redovnog nadzora nad provedbom mjera zaštite te postižu napredak u smanjivanju onečišćavanja okoliša.

Neophodan je javnosti, državnim i županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama i dr. kao transparentan pristup podacima o ispuštanjima i prijenosu onečišćujućih tvari, prijenosu otpada te općim podacima o samim onečišćivačima, a također pruža uvid u prostornu komponentu uz mogućnosti prostornih analiza i izvješća.

3. Koje su organizacijske jedinice u Hrvatskom nacionalnom portalu ROO?

Organizacijska jedinica ROO je prikazana u Portalu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete prema Zakonu o potvrđivanju protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN MU 4/2008 (u daljnjem tekstu: Zakon):

 1. Obavlja djelatnost iz Dodatka I. "Djelatnosti" Zakona. Iste su svrstane u devet industrijskih sektora:
  • Energetika
  • Proizvodnja i prerada metala
  • Industrija minerala
  • Kemijska industrija
  • Gospodarenje otpadom i otpadnim vodama
  • Proizvodnja i prerada papira i drva
  • Intenzivna stočarska proizvodnja i akvakultura
  • Životinjski i biljni proizvodi iz sektora hrane i pića
  • Ostale djelatnosti.
 2. Prelazi prag projektiranog kapaciteta sukladno odabranoj djelatnosti iz Dodatka I. "Djelatnosti" Zakona.
 3. Ispušta i/ili prenosi onečišćujuće tvari u zrak, vode i/ili more i tlo koje prelaze prag ispuštanja prema Dodatku II. "Onečišćujuće tvari" Zakona. Moguć je prikaz za 91 onečišćujuću tvar svrstanih u sedam grupa:
  • Staklenički plinovi
  • Ostali plinovi
  • Teški metali
  • Pesticidi
  • Klorirane organske tvari
  • Ostale organske tvari
  • Anorganske tvari.
 4. Prenosi otpad izvan mjesta nastanka na postupak oporabe (R)/zbrinjavanja (D) u količini većoj od 2 tone godišnje za opasni otpad i/ili većoj od 2000 tona godišnje za neopasni otpad. U slučaju izvoza opasnog otpada uz količinu potrebno je navesti i naziv i adresu oporabitelja/zbrinjavatelja te lokaciju oporabe/zbrinjavanja.

4. Koje organizacijske jedinice su prikazane na karti Hrvatskog nacionalna portala ROO?

Svi obveznici dostave podataka u ROO dužni su prijaviti geografske koordinate lokacije organizacijske jedinice te se iste koriste za Portal. Međutim u nekim slučajevima prijavljene koordinate nisu točne te adresa organizacijske jedinice nije usklađena s kartografskim prikazom, a mogu se čak prikazati i van granica Republike Hrvatske.

Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, 10 000 Zagreb, Hrvatska
info@azo.hr, ©2012 AZO. Sva prava pridržana, Uvjeti korištenja